בכל קניה באתר קבלי 30% הנחה! בהקלדת קוד קופון 'אתר'

תקנון האתר

תקנון אתר Classic collection

תקנון שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט קלאסיק קולקשן להלן: “האתר”.
האתר המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
בעלת האתר ומפעילתו הינה עסק “קלאסיק קולקשן” ח.פ. 028911337, הנמצאת ברחוב הישיבה 4, ירושלים להלן: “העסק”.
חלוקתו של תקנון זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים הינן לשם נוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לצרכי פרשנותו של תקנון זה.
1.
מבוא
1.1. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש, כהגדרתו להלן, ובין העסק, לכל דבר ועניין.
1.2. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, והתחייבות מצדו של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון במלואן.
1.3. במקרה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות נגד העסק ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתו באתר ושימושו באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העסק את הוראות תקנון זה.
1.5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
1.6. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים, ההגדרות שבצידן:
1.6.1. “משתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר. רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
1.6.1.1. הוא בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשום כדין בישראל. במידה והמשתמש הינו קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס להלן: “קטין”, עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו להלן: “ההורים” בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו כדי שיפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
1.6.1.2. הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
1.6.1.3. הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
1.6.1.4. הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.
1.6.2. “פעולה” – הינה כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים המוצעים באתר.
1.6.3. “מוצר” – כל פריט ו/או שירות המוצעים למכירה באתר.
1.7. בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.
1.8. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי העסק ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת העסק ו/או מי מטעמה.
1.9. מובהר כי העסק רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
1.10. בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, העסק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של המשתמש באתר, בכל מקרה בו לדעתה של העסק, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט העסק כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהעסק תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש.
1.11. המשתמש מתחייב:
1.11.1. לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של העסק ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר.
1.11.2. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחוק אותו.
1.11.3. המשתמש מתחייב לא להעלות ו/או לפרסם כל מידע מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני ו/או כל מידע העלול להיות כזה.
1.11.4. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את העסק בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לעסק בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעים מאי קיום הוראות סעיפים 1.6.3-1.6.1 לעיל.
2.
שירותים המוצעים באתר
2.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי ביגוד, הנעלה ואביזרי אופנה של המותג ” קלאסיק קולקשן “. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות המשתנים מפעם לפעם לפי החלטת העסק, והיכולים לכלול, בין היתר, את השירותים המופיעים להלן ו/או כל חלק מהם:
2.1.1. גלישה ועיון בתכנים שונים באתר.
2.1.2. רכישת מוצרים.
2.1.3. יצירת רשימת “מועדפים” – רשימת מוצרים שנבחרו על-ידי המשתמש, כאשר יכול ויתאפשר שיתופה של רשימת המועדפים ו/או מוצרים מתוכה באמצעות רשתות חברתיות.
2.1.4. מתן משוב ו/או תגובה למוצרים ו/או תכנים באתר ו/או העלאת תמונה ו/או תוכן לאתר כל אלו יחד להלן: “התוכן” אשר יפורסמו באתר של קלאסיק קולקשן.
העסק רשאי, אך לא חייב, לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר של קלאסיק קולקשן כל תוכן שהועלה ע”י משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בנסיבות בהן לדעתה של העסק התוכן עשוי לפגוע בשמה של קלאסיק קולקשן ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר להלן: “תוכן פוגעני”.
העלה משתמש תוכן פוגעני לאתר של קלאסיק קולקשן, יהיה המשתמש האחראי הבלעדי, לשלילת אחריותה של העסק, לכל נזק שעלול להיגרם העסק ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העלאת התוכן הפוגעני כאמור, במישרין ובעקיפין.
2.1.5. הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו.
2.2. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לעסק את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב כי העסק תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר וזאת בלא שהמשתמש יהיה זכאי מהעסק לתשלום כלשהו ו/או לאזכור כלשהו של שמו ו/או פרטיו. זכות זו של העסק תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן, יהיה התוכן חשוף לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר ולפרסם בו תוכן.
2.3. על כל משתמש להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קלאסיק קולקשן בעיני הציבור, במישרין ובעקיפין. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של העסק, במישרין ובעקיפין.
3.
מידע המופיע באתר
3.1. התוכנה העומדת בבסיסו של האתר מוצעת לציבור AS IS. המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר. במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של העסק, באחריות המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של העסק על מנת לאמת את המידע, ובכל מקרה לא יהיה רשאי המשתמש להסתמך על כל מידע סותר כאמור.
3.2. למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של העסק ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
3.3. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר המופיע באתר, והמשתמש רכש את המוצר בהסתמך על הטעות במחיר, טעות זו לא תחייב את העסק ובלבד שהעסק הודיע למשתמש על הטעות תוך זמן סביר, ותאפשר לו לבטל את רכישתו תוך זמן סביר לאחר קבלת הודעתה כאמור.
3.4. סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של העסק והיא תהא רשאית, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים , וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.
3.5. העסק ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו/או פרטיהם מופיעים באתר, אינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על-ידי העסק בחנות ואינם מתחייבים כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו בחנות קלאסיק קולקשן. המוצרים המוצגים באתר יופצו לחנויות העסק במועדים שייקבעו על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6. המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או כל מועד אחר שיקבע על ידי העסק, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.7. התמונות ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד והמשתמש יהיה מנוע לטעון כלפי העסק נגד קבלת מוצר אשר אינו תואם את תמונת המוצר כאמור.
3.8. לעסק אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
4.
הרכישה באתר
4.1. האתר מאפשר רכישה של מוצרים, מבין אלה המופיעים בו.
4.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן לבחור פרטים נוספים בקשר עם המוצר הנ”ל, כגון צבע ומידה, הכל לפי האפשרויות אשר יופיעו באתר.
4.3. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה להלן: “דף המוצר”. יובהר, כי העסק רשאית לעדכן את דף המוצר מבכל עת, להוסיף לו פרטים או להחסיר ממנו פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לשנות להוסיף ו/או לגרוע צבעים ו/או מידות וכן לשנות את מחיר המוצר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
4.4. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.5. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת העסק לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה להלן: “ביצוע ההזמנה”. העסק שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה משפטית נגד משתמשים אשר מסרו לה פרטים שגויים – בכוונה ו/או בשוגג, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעסק עקב שיבוש הפעלת האתר.
4.6. המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, בין השאר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במקרה שמשתמש קיבל דואר אלקטרוני כאמור אף שאינו חפץ
בכך, מתחייב המשתמש לשלוח על כך מיד הודעה לעסק, ולתת לעסק זמן סביר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימות התפוצה של העסק.
4.7. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
4.8. ביצוע ההזמנה יושלם רק לאחר מסירת כל הפרטים המבוקשים באתר וקבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב כאמור. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
4.9. בנוסף להשלמת ביצוע ההזמנה כאמור, תהיה השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ביצוע ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה כלשהי באספקתו, תהיה העסק רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת העסק. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד העסק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, למעט טענה בקשר עם החזר הכספים ששולמו על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה. העסק שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.
4.10. כל הזמנה תירשם במחשבי העסק, ובכפוף למגבלות האתר, ניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה כאמור בסעיפים ‎4.7 ו-‎4.8 לעיל. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של העסק אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הרכישה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את העסק. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של העסק, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
5.
אספקת המוצרים
5.1. העסק תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת – וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
5.2. המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו או ליעד אחר; או לחילופין לבחור באספקת המוצרים אל חנות קלאסיק קולקשן על-פי בחירתו, ועל אחריותו הבלעדית.
5.2.1. אספקה לבית המשתמש או ליעד אחר – העסק תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית להלן: “חברת השילוח”. אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בטווח של עד שבעה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, אך לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים; כלומר, ימים א’-ה’, לא כולל ו’-ש’, ערבי חג וחג, ימי זיכרון וערבי ימי זיכרון. העסק איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, וכן איננה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים כאמור בסעיף זה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר להלן: “דמי משלוח”. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר, אך במקרה של הזמנת מספר רב של מוצרים ייתכן וייגבו דמי משלוח מוגדלים, הכל לפי שיקול דעתה של העסק.
5.2.2. אספקה לחנות קלאסיק קולקשן– אספקת המוצרים לחנות תבוצע עד שבעה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. המוצרים יסופקו לחנות קלאסיק קולקשן. עם הגעת המוצרים המוזמנים לחנות קלאסיק קולקשן, ייצור נציג העסק קשר טלפוני או באמצעות דוא”ל עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לחנות. המשתמש יאסוף את המוצרים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. העסק תשמור את המוצרים בחנות האמורה למשך עשרה ימים. עשרת הימים יספרו מהיום בו מגיעים המוצרים אל החנות. בכל מקרה בו המשתמש לא יופיע לאיסוף המוצרים מן החנות בתוך עשרה ימים כאמור, העסק לא תהיה מחויבת לשמור את המוצרים המוזמנים, והיא תהיה רשאית לבטל את העסקה ולחייב את המשתמש בדמי טיפול שיקבעו על ידי העסק, וזאת בלא לגרוע מכל סעד אחר העומד לעסק לפי תקנון זה ולפי כל דין, כלפי המשתמש. בנסיבות כאמור המשתמש יהיה מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העסק בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת המוצרים לחנות קלאסיק קולקשן ואיסופם מן החנות על ידי המשתמש, לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
5.3. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. העסק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון.
5.4. כמו כן, לא יהיו העסק ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.
5.5. במקרה של עיכוב באספקה ו/או אי-אספקתו של מוצר בשל כל סיבה שאיננה בשליטת העסק וזאת מחמת שלשיקול דעת העסק או חברת השילוח, היעד למשלוח המוצרים נמצא באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא העסק רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. לא הגיעו העסק והמשתמש להסכמה בדבר מקום האספקה החלופי, תהיה העסק רשאית לבטל את ההזמנה.
5.6. אספקת המוצרים בחנות קלאסיק קולקשן או בבית המשתמש או ביעד אחר, כפי שהתבקש בעת ביצוע ההזמנה תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר “אישור הזמנה” כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע העסקה. מוסכם כי העסק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.
6.
אבטחה ופרטיות
6.1. העסק ו/או מי מטעמה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. ככל שתתבצע שמירה של פרטיו האישים של המשתמש שם, דואר אלקטרוני וכדומה, המידע יישמר במאגר המידע שיוקם עבור העסק ובהתאם לדין.
6.2. אתר העסק הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת העסק באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוניSSL- Secure Socket Layer המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר העסק.
6.3. יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות העסק, שכן העסק נעזרת בחברות חיצוניות[tranzila] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
6.4. יובהר כי למרות מאמצי העסק לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והעסק ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.
6.5. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי העסק ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות של העסק במקרים החריגים בהם לא ניתן יהיה להקליד נתונים אלה לאתר – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.
6.6. העסק מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, העסק תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, העסק תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
7.
הגבלת אחריות ושיפוי
7.1. העסק אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
7.2. העסק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.
7.3. יובהר, כי בכל מקרה לא תישא העסק ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא העסק ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא.
7.4. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את העסק ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לעסק ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהעסק, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי העסק ו/או מי מטעמה על פי דין.
8.
ביטול עסקה על-ידי המשתמש
8.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 להלן: “חוק הגנת הצרכן” ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה, התשע”א-2010 להלן: “תקנות הגנת הצרכן” ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
8.1.1. ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לחנות קלאסיק קולקשן. השבת המוצר לעסק במקרה של ביטול כאמור בס”ק זה תיעשה על-ידי המשתמש, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו ככל ששולמו וכן יחויב המשתמש בדמי ביטול עסקה כקבוע בתקנות הגנת הצרכן.
8.1.2. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר המוצר בפועל שונה מן התיאור המילולי של המוצר שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר חנות קלאסיק קולקשן.
8.2. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של העסק לפי פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן.
8.3. החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה, בכל מקרה, בכפוף לתנאים הבאים:
8.3.1. כנגד החזרת המוצר לחנות קלאסיק קולקשן בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר ולא הוסרו התוויות.
8.3.2. תכשיטים – בתנאי שאריזתם לא נפתחה.
8.3.3. הלבשה תחתונה אינה ניתנת להחזרה בכל מקרה.
8.4. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת המוצר. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות קלאסיק קולקשן, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת קלאסיק קולקשן כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
9.
ביטול עסקה על-ידי העסק
9.1. העסק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
9.1.1. לאחר סיום עסקת הרכישה, ולאחר שנשלחה למשתמש הודעה על השלמת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. מובהר, כי אם יתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה וחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, לא תיחשב העסקה כעסקה שהושלמה ולכן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.
9.1.2. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
9.1.3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות התקנון ו/או הדין – ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי אשראי שלא כדין וכיוצ”ב.
9.1.4. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;
9.1.5. אם לפי דעת העסק, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.
9.1.6. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימים.
9.1.7. חלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר – בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.
9.1.8. בכל מקרה אשר בו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת העסק, אין באפשרות העסק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “נסיבות שאינן בשליטת העסק “, לרבות: תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני ו/או כל גורם של כוח עליון אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת הנהלת האתר ו/או העסק ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד. בנסיבות כאמור רשאית העסק לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
9.2. בוטלה מכירה כאמור, העסק לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
10.
שירות לקוחות
מענה לשאלות המשתמשים, פרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות של העסק במייל: cla.coll.site@gmail.com או בטלפון: 02-538-9286, בימים א’-ה’ בין השעות 10:30-21:00.

11. קניין רוחני
11.1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, מכל מין וסוג שהוא בין זכויות רשומות ובין זכויות שאינן רשומות ובכלל זאת שם המתחם “Domain, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של העסק . לאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכיוצ”ב, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
11.2. השם קלאסיק קולקשן, שם המותג ,סימני המסחר של קלאסיק קולקשן בין אם נרשמו ובין אם לאו, וכיוצ”ב – הם כולם רכושה של עסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים “Icons” כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו “Logo” וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של העסק ו/או מי מטעמה.
11.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מן האתר בין אם הועלה לאתר על ידי העסק ו/או מי מטעמה, ובין אם על-ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של העסק מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרתFrame גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו “קישור עומק”, אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו העסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
12.
דין ושיפוט
12.1. הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.
12.2. הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר – תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שרות הלקוחות
:במייל
Cla.coll.site@gmail.com
טלפון
02-538-9286

Skip to content